Kúpno-predajná zmluva auta: Ako ju správne vypracovať a na čo si dať pozor

Pri kúpe alebo predaji auta je dôležité uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu, ktorá bude slúžiť ako právny dôkaz o zmene vlastníctva vozidla. Tento článok sa zameriava na to, ako správne vypracovať kúpno-predajnú zmluvu, na čo si dať pozor a aké sú dôležité prvky tejto zmluvy.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy

Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať nasledujúce základné prvky:

 • Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Mená, adresy a kontaktné údaje oboch strán. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť aj jej IČO.
 • Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, VIN (identifikačné číslo vozidla), evidenčné číslo a počet najazdených kilometrov.
 • Cena vozidla: Dohodnutá cena za vozidlo v číselnej hodnote a písomne.
 • Dátum a miesto prevzatia vozidla: Uveďte presný dátum a miesto, kde bude vozidlo prevzaté.
 • Prehlásenie o technickom stave vozidla: Predávajúci by mal uviesť, v akom technickom stave je vozidlo a či sú známe nejaké závady alebo opravy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho funkčnosť.
 • Spôsob platby: Uveďte, ako bude kupujúci platiť za vozidlo (hotovosť, prevod na účet, splátky, atď.).
 • Prehlásenie o vlastníctve: Predávajúci by mal prehlásiť, že je právoplatným vlastníkom vozidla a že nemá žiadne záväzky alebo nároky tretích strán na vozidlo.
 • Podpisy oboch strán: Kúpno-predajná zmluva musí byť podpísaná oboma stranami.

Ako správne vypracovať kúpno-predajnú zmluvu

 • Použite vzor alebo šablónu: Na internete nájdete množstvo vzorov a šablón kúpno-predajných zmlúv, ktoré môžete použiť ako základ pre vypracovanie vlastnej zmluvy. Uistite sa, že šablóna je aktuálna a zodpovedá právnym predpisom v vašej jurisdikcii.
 • Dôkladne vyplňte všetky údaje: Uistite sa, že ste správne a úplne vyplnili všetky údaje v zmluve, aby ste predišli možným nedorozumeniam alebo problémom v budúcnosti.
 • Priložte dokumenty: K zmluve pripojte kópiu technického preukazu vozidla, preukazu vlastníctva a ďalšie relevantné dokumenty (napr. servisná knižka, potvrdenie o absolvovaní technickej kontroly, atď.).
 • Dva originály zmluvy: Vypracujte a podpíšte dva originály kúpno-predajnej zmluvy – jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho. Tým sa zabezpečí, že obe strany budú mať právoplatný dokument potvrdzujúci zmenu vlastníctva vozidla.
 • Overenie podpisov: V niektorých jurisdikciách môže byť potrebné overiť podpisy na kúpno-predajnej zmluve u notára alebo iného oprávneného úradníka. Skontrolujte miestne predpisy a postupujte podľa nich.

Na čo si dať pozor pri kúpno-predajnej zmluve

 • Pravdivosť údajov: Skontrolujte pravdivosť všetkých údajov uvedených v zmluve, ako sú údaje o vozidle, predávajúcom a kupujúcom. Ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo nesprávne informácie, požiadajte o opravu pred podpisom zmluvy.
 • Technický stav vozidla: Pred podpisom zmluvy si dôkladne skontrolujte technický stav vozidla. Ak máte pochybnosti alebo neznalosti v tejto oblasti, zvážte angažovanie odborníka alebo mechanika, ktorý vozidlo prekontroluje.
 • Záväzky tretích strán: Overte si, či na vozidlo nevážu žiadne záväzky, ako napríklad nezaplatené úvery, leasing alebo exekúcie. V prípade, že na vozidlo vážu takéto záväzky, zabezpečte ich uhradenie alebo dohodnite riešenie s predávajúcim pred podpisom zmluvy.

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým právnym dokumentom, ktorý zabezpečuje hladký priebeh a právnu istotu pri kúpe alebo predaji vozidla. Dôkladne si preštudujte všetky podmienky a údaje v zmluve pred jej podpísaním a zabezpečte, že obe strany sú informované o svojich právach a povinnostiach. Pri dodržiavaní týchto krokov a odporúčaní môžete predísť možným problémom a nedorozumeniam v budúcnosti a zabezpečiť úspešný a bezproblémový proces kúpy alebo predaja auta.